Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

ascskola (6K)
projekt HWTALE
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Informácie

História

Rozvoj priemyslu na strednom Považí, vznik nových závodov v Novom Meste nad Váhom a okolí po 2. svetovej vojne vyvolali potrebu väčšieho množstva stredných technických kádrov. Preto 1. septembra 1949 vzniká dvojročná majstrovská škola bez maturity, ktorá predstavovala vlastne elokované triedy Vyššej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave. Po dvoch rokoch sa z nej profiluje štvorročná Stredná priemyselná škola strojnícka. V roku 1974 sa škola sťahuje do nového areálu, ktorý vtedy predstavoval výchovnovzdelávací komplex patriaci k najmodernejším v celej republike. Dochádza k výrazným zmenám v odbornej profilácii - z monotypnej školy zameranej na strojárstvo sa stáva vzdelávacia inštitúcia s názvom Stredná priemyselná škola zameraná na vzdelávanie v strojárskych, elektrotechnických i ekonomických odboroch. V roku 2009 si škola pripomínala 60 rokov svojej existencie. Za ten čas jej brány opustilo v troch formách štúdia viac ako 7000 absolventov. Od 1. septembra 2001 zmenila škola poverením KÚ v Trenčíne názov na ZDRUŽENÁ STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA (v súčasnosti Stredná odborná škola) a zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých študijných a učebných odboroch zameraných na strojárstvo a elektrotechniku.
Zameranie školy na technické disciplíny v odbore strojárstvo a elektrotechnika je dané vysokým stupňom industrializácie regiónu. V súčasnosti sa v novomestskom regióne nachádza množstvo firiem s domácou i zahraničnou účasťou zameraných na elektrotechnickú a strojársku výrobu. Na školu je vyvíjaný silný tlak v súvislosti s požiadavkou veľkého množstva absolventov na pracovné pozície v týchto podnikoch.
Orientácia školy je pozitívne ovplyvňovaná rôznymi medzinárodnými aktivitami v rámci projektov EÚ. Obsahová náplň jednotlivých predmetov je prispôsobovaná požiadavkám trhu práce.
V škole sa v súčasnosti vzdeláva približne cca 400 študentov v dennom štúdiu v technických odboroch so zameraním na elektrotechniku, strojárstvo, informačné technológie a služby aj v automobilovom priemysle. Popri hlavnej výchovno-vzdelávacej činnosti majú študenti možnosť od r. 2000 študovať v lokálnej akadémie NetAcad (CISCO), ktorej certifikát z oblasti počítačových sietí je uznávaný na celom svete.
Od roku 1994 je škola členom asociácie stredných škôl pridružených k UNESCO. Hlavné myšlienky organizácie šíri aj prostredníctvom rôznych medzinárodných projektov.
Po vypracovaní a realizácii projektov v r. 2002 bol škole udelený certifikát Škola podporujúca zdravie.
Škola sa stala otvorenou pre širokú verejnosť v oblasti telovýchovy prostredníctvom ponuky aktivít ako sú kurzy zdokonaľovania telesnej zdatnosti, aerobiku, plavecké kurzy pre dospelých aj žiakov stredných a základných škôl v regióne, futbalovým turnajom k 17. novembru a pod.
Študenti pracujú v rôznych technických, prírodovedných, športových, ale i humanitných záujmových krúžkoch. Dosahujú úspechy umiestnením sa na popredných miestach v krajských i celoštátnych kolách súťaží SOČ, ZENIT, matematických i jazykových olympiádach. Škola bola iniciátorom súťaže ZENIT v strojárstve na Slovensku a je stálym organizátorom súťaží ZENIT a SOČ na Slovensku, ako aj technických súťaží pre žiakov ZŠ - Súťaž zručnosti a Technická olympiáda. K najväčším oceneniam študentov školy patrí Pamätný list Svätého Gorazda udelený ministrom školstva. Rovnaké ocenenie patrí učiteľovom, a to Malá medaila Svätého Gorazda i Veľká medaila Svätého Gorazda.
Výhodou školy je komplexnosť riešenia areálu. Základ tvorí dvojposchodová časť pre teoretickú výučbu rozmiestnená v troch blokoch, ktorá je prepojená s telovýchovným areálom, dielenským blokom a školským internátom. Celý komplex je izolovaný od bytovej výstavby aj priemyselnej oblasti čím sú prakticky vylúčené vonkajšie rušivé vplyvy.
Súčasťou školy je okrem klasických a odborných učební, základné informačné stredisko, blok dielní pre praktické vyučovanie a odborný výcvik, telovýchovný areál s dvoma telocvičňami, posilňovňou, krytým bazénom, vonkajším futbalovým ihriskom, atletickou dráhou a tenisovým kurtom. Súčasťou školy je aj školská jedáleň a internát. Izby sú štandardne vybavené. Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni školy, ubytovanie a zdravotnú starostlivosť v školskom internáte.
Učebne vybavené zariadeniami informačno-komunikačných technológií sú využívané pravidelne nielen na vyučovanie odborných predmetov a informatiky, ale aj na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov a každý deň v týždni na voľno-časové aktivity. Na výučbu cudzích jazykov, videokonferencie a ďalšiu komunikáciou študentov s partnermi zo zahraničia využívame jazykové laboratórium s multimediálnymi PC a s dataprojekciou. V rámci vyučovacieho procesu sa využívajú interaktívne tabule. Všetky PC používané vo vyučovacom procese sú pripojené na internet a intranet s rýchlosťou 100Mb/s. Sieť je priebežne dobudovávaná vo vlastnej réžii. Na budovaní sa zúčastňujú žiaci školy zo študijných i učebných odborov elektrotechnických a zo študijného zamerania informačné technológie.


Prílohy:
Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: prve sidlo.jpg 
Veľkosť: 14865B 
Typ: image/pjpegPríloha 1 (prve sidlo.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: druhe sidlo.jpg 
Veľkosť: 12787B 
Typ: image/pjpegPríloha 2 (druhe sidlo.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: na SOUE.jpg 
Veľkosť: 11003B 
Typ: image/pjpegPríloha 3 (na SOUE.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: Kolontariovec.jpg 
Veľkosť: 10396B 
Typ: image/pjpegPríloha 4 (Kolontariovec.jpg) | Obrzok (fotografia); 
formt JPEG;  
Súbor: 20-tablo-maturanti cb.jpg 
Veľkosť: 1934164B 
Typ: image/pjpegPríloha 5 (20-tablo-maturanti cb.jpg) | 
Posledná modifikácia: 02.03.2012, 07:36:12