Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________

openwebmail (3K)
____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Štúdium

Aktivity, projekty, práce žiakov a učiteľov


HWTALE – náš projekt v európskom programe ErasmusPlus

Od 1.12.2016 do 30.11.2018 je naša škola zapojená do projektu programu ErasmusPlus v oblasti jazykového vzdelávania: „Ako vyučujeme a ako sa učíme angličtinu“ (How We Teach And Learn English – HWTALE). Projektu sa zúčastní približne 100 žiakov a učiteľov z 5 stredných odborných škôl z Poľska, Portugalska, Španielska, Rumunska a Slovenska.
Žiaci partnerských škôl majú podobné nielen problémy s motiváciou učiť sa cudzie jazyky, ale aj svoje sociálne zázemie. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu a príťažlivosť jazykového vzdelávania v medzinárodnej spolupráci, a to vrátane podpory žiakov s ekonomickými prekážkami, ktorí budú mať možnosť bezplatne vycestovať do zahraničia a získať jedinečné, nezabudnuteľné zážitky.
Projekt sa zameriava na využívanie metódy CLIL, pri ktorej sa nejazykový predmet učí v cudzom jazyku. Angličtina sa začlení do výučby všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. Bude sa tak učiť nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale s využitím aktivizujúcich metód a moderných digitálnych technológií aj na iných hodinách, v praktických situáciách. Žiaci tak budú mať možnosť v angličtine spontánne komunikovať a riskovať aj prípadné jazykovo nepresné odpovede.
Podľa spoločných kritérií (dohodnutých všetkými partnermi v projekte) vybraní žiaci a učitelia sa zúčastnia piatich týždňových stretnutí, na ktorých budú s rovesníkmi či kolegami z iných európskych krajín osobne komunikovať a spolupracovať na spoločných projektových úlohách. V prirodzených situáciách získajú príležitosť uvedomiť si, že ovládanie angličtiny má pre nich skutočný význam.
Vzdelávacie podujatia pre učiteľov budú zamerané na výmenu skúseností v oblasti metodiky výučby a používania moderných vyučovacích prostriedkov. Vyučujúci vytvoria scenáre vyučovacích hodín s metodikou CLIL, ktoré budú využiteľné vo výučbe viacerých predmetov, a zrealizujú otvorené hodiny v anglickom jazyku pre svojich kolegov zo zahraničia.
Žiaci i učitelia budú vzájomne komunikovať v cudzom jazyku aj virtuálne. Prostredníctvom bezpečnej komunikačnej platformy eTwinning sa budú pred osobnými stretnutiami so zahraničnými partnermi vzájomne predstavovať. Po návrate z týchto ciest budú hodnotiť a tvorivo spracúvať svoje multimediálne záznamy a poznatky. Na neformálnu komunikáciu a prezentáciu výsledkov pre širšiu verejnosť budú účastníci používať aj známe internetové sociálne siete a mobilné aplikácie.
Dve stretnutia kontaktných osôb projektu a riaditeľov účastníckych škôl budú zamerané na plánovanie, priebežné a záverečné hodnotenie projektových aktivít. Úvodné rokovanie sa uskutočnilo v polovici januára 2017 v Poľsku – v krajine koordinátora projektu. Posledné - záverečné stretnutie sa uskutočnilo v novembri 2018 v partnerskej škole v Portugalsku.

Prvá mobilita žiakov a učiteľov bola v portugalskej Brage v máji2017.
www.spsnmnv.sk/index.php?page=novinky&id=334&str=1

Druhá bola na prelome mája a júna 2017 v rumunskom Husi.
www.spsnmnv.sk/index.php?page=novinky&id=335&str=1

Tretia mobilita v septembri 2017 v španielskom Marmoleju.
www.spsnmnv.sk/index.php?page=novinky&id=345&str=1

Štvrtá mobilita v decembri 2017 u nás.
www.spsnmnv.sk/index.php?page=novinky&id=359&str=1

Mobilita učiteľov v marci 2018 v rumunskom Husi.
www.spsnmnv.sk/index.php?page=novinky&id=367&str=1

Piata mobilita v júni 2018 v poľskom Starom Brzescu.
www.spsnmnv.sk/index.php?page=novinky&id=380&str=1

Mobilita učiteľov v septembri 2018 v španielskom Marmoleju.
www.spsnmnv.sk/index.php?page=novinky&id=390&str=1

Vďaka za nové zážitky, výzvy, poznatky, skúsenosti a priateľstvá!

Prílohy:
Neznmy typ sboru;  
Súbor:  
Veľkosť: 0B 
Typ: Príloha 0 () | Neznmy typ sboru;  
Súbor:  
Veľkosť: 0B 
Typ: Príloha 1 () | Neznmy typ sboru;  
Súbor:  
Veľkosť: 0B 
Typ: Príloha 2 () | 
Posledná modifikácia: 11.11.2018, 17:55:34